SYNDROM KUKUŁKI

SYNDROM KUKUŁKI

W ostatnim dziesięcioleciu rozwinęło się coś, co można by nazwać syndromem kukułki (kukułka składa jaja w obcym gnieździe, by inne ptaki zajmowały się jej potomstwem). Taka postawa rozpowszechniana jest przez pisma kobiece, a także przez inne środki przekazu, które kreują ten model zachowań jako idealny. W niektórych kręgach oddawanie dzieci pod opiekę osób trzecich poczytywane jest za sukces. Jest to nor­ma, do której się dąży.

Jesteśmy społeczeństwem, które ceni sobie ?wolność”, szczególnie wolność od niedogodności związanych z posia­daniem potomstwa. W skrajnych przypadkach dzieci trakto­wane są jak modny dodatek do życia, coś na pokaz, coś, co wypożycza się do zrobienia zdjęć. Posiadanie dzieci stało się modne, mniej modne natomiast są obowiązki związane z ich wychowywaniem.

Człowiek szybko podporządkowuje się panującym obycza­jom. Kiedy decydujemy się więc na korzystanie z usług pla­cówek opiekuńczo-wychowawczych, ponieważ tak robią wszyscy, postrzegamy nasz wybór jako nieszkodliwy czy wręcz zbawienny. Tak więc moda, a nie życiowa konieczność, często decyduje o naszym wyborze.

Aczkolwiek szerzenie się takich postaw rodzicielskich na­pawa niepokojem, znakomita większość ojców i matek nie akceptuje takich metod wychowawczych. Chcą sami zajmo­wać się własnymi dziećmi i zapewnić im możliwie najlepsze warunki. Z tego też względu są skłonni wyrzec się własnych aspiracji, ograniczyć życie towarzyskie, a nawet poświęcić karierę zawodową. Coraz częściej spotykamy ludzi, piastują­cych nawet wysokie stanowiska, którzy przedkładają obowiąz­ki rodzicielskie nad sprawy zawodowe.

Niestety, warunki ekonomiczne ciągle zmuszają sporą część rodziców do podejmowania pracy, gdy dzieci są jeszcze małe. Czynią to z wielkim żalem. Inni są rozdarci pomiędzy chęcią ?dorabiania” i zapewnienia dziecku godziwych warunków mieszkaniowych, wymarzonych zabawek, solidnej edukacji a potrzebą spędzania z dzieckiem jak najwięcej czasu.

Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiemy w tej kwe­stii, musimy być świadomi jej następstw.

Related articles

Back to Top