RODZINA I PRZYJACIELE

RODZINA I PRZYJACIELE

W Australii nadal największej pomocy w opiece nad dziec­kiem można oczekiwać od członków rodziny, przyjaciół, dziadków, sąsiadów itd. Szczególnie często jest to praktyko­wane w rodzinach obcego pochodzenia, w których więzi ro­dzinne i kulturowe są bardzo silne.

Kiedy opiekunami naszego dziecka są członkowie rodziny lub przyjaciele, należy również przestrzegać pewnych reguł postępowania, tak by stosunki między wszystkimi zaintereso­wanymi osobami układały się bezkonfliktowo. Poza wszyst­kim jednak dzieci się kocha i o dzieci się dba, gdyż są częścią rodziny, w której radości związane z ich wychowaniem mają wymiar ponadczasowy.

OPIEKA, NAWET NAJLEPSZA, NADAL POZOSTAJE TYLKO OPIEKĄ

Jednym z najbardziej nadużywanych słów w dyskusji na temat opieki nad dziećmi jest słowo ?jakość”. Nikomu nie podobają się źle utrzyma­ne, przepełnione żłobki, w których personel robi wrażenie chłodnego i nieprzystępnego. Jeśli natomiast mówimy o ośrodkach o ?wysokim stan­dardzie”, to często mamy na myśli opiekę taką samą lub nawet lepszą od tej, jaką zapewnilibyśmy dziecku jako rodzice.

OPIEKA TO NIE MIŁOŚĆ

Pytanie, jakie należy sobie zadać, dotyczy ciągłości opieki ze strony osób, z którymi dziecko wiąże się na dłuższy czas, którym ufa i których obda­rza uczuciem. Miłość jest początkiem i końcem wszystkiego.

Related articles

Back to Top