RODZAJ OPIEKI

RODZAJ OPIEKI

Według naszej hierarchii preferencji, najlepiej zaopiekuje się naszym dzieckiem:

bliski członek rodziny lub przyjaciel, któremu ufamy i który kocha nasze dziecko;

godne polecenia prywatne przedszkole, w którym pa­nują serdeczne stosunki, a opiekunka jest nam osobi­ście znana;

wysokiej jakości placówka opiekuńcza ze stałym per­sonelem, który znamy i cenimy.

Jeśli mamy trudności ze znalezieniem dobrego przedszkola prywatnego, lepiej zdać się na sprawdzoną instytucję państwo­wą. Przedszkole może bowiem pozytywnie oddziaływać na dzieci powyżej trzeciego roku życia. W tym wieku korzyści płynące z przebywania w grupie rówieśniczej, z uczestnicze­nia w zorganizowanych zajęciach, z dostępu do dużej liczby zabawek oraz wolnej przestrzeni, wreszcie z pozostawania pod opieką wykwalifikowanej i wysoko motywowanej kadry, są niekwestionowane.

SYTUACJA W RODZINIE

Oprócz potrzeb dziecka należy także brać pod uwagę po­trzeby i sytuację rodziny. Dziecko może czuć się szczęśliwsze poza domem, gdy na przykład któreś z rodziców choruje, gdy małżeństwo się rozpada, gdy z przyczyn materialnych z tru­dem udaje się przeżyć miesiąc itp.

Powierzanie dziecka instytucji opiekuńczej jest ze wszech miar wskazane, gdy:

1. Przynosi niewątpliwe korzyści bytowe – rodzice muszą pracować zawodowo ze względu na warunki materialne.

Umożliwia opiekę nad innymi dziećmi w rodzinie – no­worodkiem, dzieckiem chorym itd.

3. Stwarza dziecku lepsze warunki niż panujące w domu – umożliwia dostęp do zabawek (jeśli w domu ich braku­je), pobudza wyobraźnię, sprzyja nawiązywaniu kontak­tów (jeśli dziecko jest jedynakiem lub jest nieśmiałe).

Spełnia nasze oczekiwania, jeśli chodzi o egzekwowanie posłuszeństwa, poszanowanie praw dziecka i jego bez­pieczeństwo.

5. Sprzyja nawiązywaniu trwałych stosunków z personelem instytucji opiekuńczej (opiekunowie żyją w przyjaznych stosunkach zarówno z dziećmi, jak i rodzicami).

6. Jest miejscem, do którego zawsze można zajrzeć i w któ­rym jest się mile widzianym, gdzie można zostać z dziec­kiem przez parę godzin, podzielić się tym, co nas niepo­koi, wyrazić szczególne prośby bez obawy, że sprawia się kłopot.

Poprzez koordynowanie indywidualnych potrzeb dziecka ze zmieniającą się sytuacją rodzinną możemy zapewnić na­szym pociechom opiekę, z której wszyscy będziemy zadowo­leni.

Related articles

Back to Top