PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLA

Istota przedszkola zawarta jest w samej nazwie. Jest to więc częściowe wprowadzenie dzieci w wieku od trzech do sze­ściu lat w przyszłe życie szkolne. Wielu rodziców uważa przedszkola za instytucję niezwykle pożyteczną i gdy uznają, że ich pociecha jest dość dojrzała, by mogła uczęszczać do przedszkola, korzystają z niego.

Przedszkola stanowią dla wielu rodzin atrakcyjną formę opieki nad dzieckiem. Wyrosłe z idei przysposobienia dziecka do szkoły, placówki te kładą większy nacisk na element edu­kacyjny, a nie są tylko miejscem przechowywania dziecka. Dziecko uczęszcza do przedszkola pięć razy w tygodniu i spę­dza w nim siedem, osiem godzin. (Pedagodzy szkolni stwier­dzają, że to wystarczy, aby przygotować dziecko do szkoły.)

OPIEKUNKA DO DZIECKA

Wybrana przez nas opiekunka zajmuje się wyłącznie na­szym dzieckiem w naszym domu. Jest to dość kosztowna for­ma opieki, zważywszy, że jej jakość nie zawsze spełnia nasze oczekiwania (czasami opiekunka bardziej interesuje się pro­gramem telewizyjnym niż naszym dzieckiem). Praca opiekun­ki może być zajęciem dość monotonnym dla osób nie posiada­jących predyspozycji do jej wykonywania. Pewna matka biorąca udział w programie telewizyjnym dotyczącym opieki nad dziećmi przyznała, że jej roczny syn miał aż trzy opiekunki w czasie sześciu miesięcy. ?No cóż, stwierdziła, siedzenie z dzieckiem przez cały dzień nie jest zajęciem zbyt ekscytują­cym dla siedemnastoletniej dziewczyny” (ani dla dziecka – można by dodać). Są jednak opiekunowie, dla których praca ta jest wymarzonym zajęciem i ci stanowią ogromną pomoc dla rodziny.

Pozytywną stroną zatrudniania prywatnej opiekunki jest to, iż dziecko przebywa we własnym domu.

Skutki uboczne korzystania z tej formy opieki są oczywiste dla tych rodziców, którzy mają do czynienia z opieką wyso­kiej jakości. Badania przeprowadzone w zamożnych rodzi­nach amerykańskich wykazały, że dobra opiekunka może ne­gatywnie wpływać na związek uczuciowy między dzieckiem a matką. Dziecko bowiem częściej szuka towarzystwa osoby, która okazuje mu swe zainteresowanie i poświęca mu czas.

Jest to poniekąd zrozumiałe, dlatego ogromne znaczenie ma zachowanie odpowiednich proporcji między czasem, jaki dziecko spędza z opiekunką, a tym, jaki poświęcają mu rodzi­ce. Nie ma nic złego w tym, że malec jest związany uczucio­wo z wieloma osobami.

Related articles

Back to Top